Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van Schimmelpenninck Huys Store

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   8 - De prijs

Artikel   9 - Nakoming en extra garantie

Artikel 10 - Levering en uitvoering

Artikel 11 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument 
         producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een  
         overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door 
         de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een 
         afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van 
          zijn herroepingsrecht;

3.      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van 
          beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met 
          Schimmelpenninck Huys Store

4.      Dag: kalenderdag;

5.      Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd 
          worden;

6.      Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige 
           levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde 
           periode;

7.      Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-
          mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan              hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige  
          raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel 
          waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de 
          opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de 
          bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.      Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) 
          digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en 
          de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem 
          voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, 
          waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede 
          gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op 
          afstand;

11.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden 
         opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet 
         ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn 
         bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt 
         voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en  
         ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Schimmelpenninck Huys Store 


Vestigingsadres:

Oosterstraat 53

9711 NR Groningen

 

Bezoekadres:

Oosterstraat 45

9711 NR Groningen

 

Telefoonnummer: 050 318 9502

KvK-nummer: 51797925

Btw-identificatienummer: NL850176177B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van  
          Schimmelpenninck Huys Store en op elke tot stand gekomen overeenkomst  
          op afstand tussen ondernemer en consument.

2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van  
          deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien 
          dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de 
          overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de 
          algemene voorwaarden bij Schimmelpenninck Huys Store zijn in te zien en 
          dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden 
          toegezonden.

3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in 
          afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt 
          gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg 
          aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat   
          deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen 
          op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,              zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven            waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden                    kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische  
          weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke 
          product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en  
          derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in           
          geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke 
          bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder 
         voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de 
         aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is  
         voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de 
         consument mogelijk te maken. Als Schimmelpenninck Huys Store gebruik 
         maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 
         aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke 
         vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is 
         wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het 
         aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot 
          stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod                en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 
          bevestigt Schimmelpenninck Huys Store onverwijld langs elektronische weg 
          de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van 
          deze aanvaarding niet door Schimmelpenninck Huys Store is bevestigd, kan 
          de consument de overeenkomst ontbinden.

3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 
          Schimmelpenninck Huys Store passende technische en organisatorische 
          maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en 
          zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch 
          kan betalen, zal Schimmelpenninck Huys Store daartoe passende 
          veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     Schimmelpenninck Huys Store kan zich binnen wettelijke kaders - op de 
          hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan 
          voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een 
          verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 
          Schimmelpenninck Huys Store op grond van dit onderzoek goede gronden 
          heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd 
          een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere 
          voorwaarden te verbinden.

5.     Schimmelpenninck Huys Store zal uiterlijk bij levering van het product, de 
         dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, 
         schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de 

         consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een 
         duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van 
         Schimmelpenninck Huys Store waar de consument met klachten terecht kan

6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van 
         toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
        overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.          Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de 
        consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan     
        Schimmelpennick Huys Store bekend gemaakte vertegenwoordiger.  Daarna 
        heeft de consument 14 dagen tijd om het product te retourneren.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product
         en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
         gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product
         wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik  maakt, zal 
         hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze 
         mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Schimmelpenninck Huys
         Store retourneren, conform de door Schimmelpenninck Huys Store 
         verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten
         hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Bij het terug
         brengen naar de locatie van afhaal kan dit kosteloos worden voldaan.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

Schimmelpenninck Huys Store kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slecht indien Schimmelpenninck Huys Store dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.      Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op 
         de financiële markt waarop Schimmelpenninck Huys Store geen invloed 
         heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, 
         als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is 
         voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,  
         autoverhuurdiensten en catering;

3.     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de 
         overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is 
         voorzien;

4.     Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet 
         geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele 
         keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke 
         persoon bestemd zijn;

5.     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

6.     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of 
         hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de 
         verzegeling na levering is verbroken;

7.     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met 
         andere producten;

8.     Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten 
         van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden 
         na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van 
         schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

9.     Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan 
         de verzegeling na levering is verbroken;

10.   Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen 
         hierop;

11.   De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar 
         alleen als:

a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van 
         de consument; en

b.     de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 8 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen 
         van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens 
         prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan Schimmelpenninck Huys Store producten 
         of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de 
         financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met 
         variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het 
         feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod 
         vermeld. 

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de 
         overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke 
         regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de 
         overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Schimmelpenninck Huys Store 
         dit bedongen heeft en: 

a.     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.     de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met 
         ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
         btw.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1.     Schimmelpenninck Huys Store staat er voor in dat de producten en/of 
        diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde  
        specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid 
        en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
        wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen 
        staat Schimmelpenninck Huys Store er tevens voor in dat het product 
        geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    Een door Schimmelpenninck Huys Store, diens toeleverancier, fabrikant of 
        importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en 
        vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover 
        Schimmelpenninck Huys Store kan doen gelden indien Schimmelpenninck 
        Huys Store is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de 
        overeenkomst.

3.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van 
        Schimmelpenninck Huys Store, diens toeleverancier, importeur of producent 
        waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die 
        verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is 
        tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.  

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.    Schimmelpenninck Huys Store zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in 
        acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen 
        van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van 
        diensten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 
        Schimmelpenninck Huys Store kenbaar heeft gemaakt.

3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene 
        voorwaarden is vermeld, zal Schimmelpenninck Huys Store geaccepteerde 
        bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, 
        tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging 
        vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts 
       gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 
       30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft 
       in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en 
       recht op eventuele schadevergoeding. 

4.    Na ontbinding conform het vorige lid zal Schimmelpenninck Huys Store het 
        bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 
        Schimmelpenninck Huys Store tot het moment van bezorging aan de 
        consument of een vooraf aangewezen en aan Schimmelpenninck Huys Store 
        bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is 
        overeengekomen. 

 
Artikel 11 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan 
        en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit 
        daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming  
        van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten 
        hoogste één maand.

2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en 
        die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder 
        begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur 
        opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels 
        en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen 
        tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip 
        of in een bepaalde periode;

 

Verlenging:

1.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
       geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of 
       vernieuwd voor een bepaalde duur.

2.   In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is 
       aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en 
       weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde 
       duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde 
       overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een 
       opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
       geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor 
       onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag 
       opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn 
       is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, 
       maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en 
       weekbladen en tijdschriften.

4.   Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking 
       afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of 
       kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt 
       automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

1.   Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
      consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn 
      van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
      tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 12 - Betaling

1.    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende 
        voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te 
        worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij 
        het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de 
        overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een 
        dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging 
        van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht 
        doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of 
        dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 
         betaalgegevens onverwijld aan Schimmelpenninck Huys Store te melden.

4.     In geval van wanbetaling van de consument heeft Schimmelpenninck Huys 
         Store behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de 
         consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

1.     Schimmelpenninck Huys Store beschikt over een voldoende bekend 
        gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze 
        klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame 
        tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 
        Schimmelpenninck Huys Store, nadat de consument de gebreken heeft 
        geconstateerd.

3.    Bij Schimmelpenninck Huys Store ingediende klachten worden binnen een  
        termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
        Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 
        Schimmelpenninck Huys store binnen de termijn van 14 dagen geantwoord 
        met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een 
        meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een 
        geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen Schimmelpenninck Huys Store en de consument 
       waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend 
       Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.